FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK


A jelen felhasználási feltételek (továbbiakban Szerzõdés) az AppleWood Bt. (továbbiakban Üzemeltetõ) érdekeltségébe tartozó futótérkép.hu weboldal (továbbiakban Weboldal) használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.
A szerzõdés a Weboldalra látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) és az Üzemeltetõ között jön létre a Weboldal felhasználásának feltételeirõl.

A szerzõdés hatálya

Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerzõdés feltételeit. Amennyiben a Felhasználó a Szerzõdés rendelkezéseibe ütközõen vagy egyébként visszaélésszerûen használja a szolgáltatást, az Üzemeltetõ jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé, vagy elérhetõvé tett tartalmat elõzetes értesítés nélkül törölni. Az Üzemeltetõ bármikor jogosult a Szerzõdés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat. A módosítást követõen a Szolgáltatás használata a Szerzõdés módosításának elfogadását jelenti.

Felelõsség kizárás

Az Üzemeltetõ a Weboldalt az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezései szerint közvetítõ szolgáltatóként mûködteti. Az oldalon megjelent tartalmakért az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget. A hirdetések közzétételekor az Üzemeltetõ teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az összes tartalomért - függetlenül annak formátumától - amit a "futoterkep.hu" szerverén elhelyez, kizárólag a felhasználó a felelõs. Felhasználó nem helyezhet el a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen harmadik személyek szerzõi jogait, sértõ, illetve a jó erkölcsbe ütközõ tartalmat.A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegû. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredõ közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget.
Az Üzemeltetõ semmiféle felelõsséget nem vállal a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználók által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetõvé tett tartalmat az Üzemeltetõ jogosult, de nem köteles ellenõrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében az Üzemeltetõ jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Jogsértés és jogorvoslat

A Weboldalt az Üzemeltetõ megbízásából moderátorok felügyelhetik. A moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan mûködésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes bejegyzések törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a teljesség igénye nélkül végzik. Az Üzemeltetõ nem vállal felelõsséget a moderálás elégtelenségébõl adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetõen jogsértõ, azt jogosultak elõzetes értesítés nélkül eltávolítani.
Amennyiben a Felhasználó a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltetõ jogosult a Felhasználóval szembeni esetleges kártérítési igényének érvényesítésérere. Az Üzemeltetõ ilyen esetben minden tõle telhetõ segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértõ személy személyazonosságának megállapítása céljából.

Szerzõi jogok

            A Felhasználók felelõsséggel tartoznak azért, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmak és fényképek harmadik személyek szerzõi és egyéb jogait nem sértik. Felhasználó nem helyezhet el a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen harmadik személyek szerzõi jogait, sértõ, illetve a jó erkölcsbe ütközõ tartalmat.

A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat és fényképeket az Üzemeltetõ felhasználhatja nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban. Amennyiben az ilyen jellegû felhasználás kapcsán harmadik személyek szerzõi vagy egyéb jogaik megsértése miatt az Üzemeltetõvel szemben bármilyen igénnyel lépnek fel, a Felhasználók kötelesek azokért helytállni és az Üzemeltetõ ebbõl eredõ esetleges kárait megtéríteni.
A Weblapon található grafikai és/vagy strukturális anyagok, információk, eljárások, megoldások, ötletek felhasználása csak az Üzemeltetõ írásbeli engedélyével történhet!
A Felhasználó a tartalom feltöltésével kifejezetten hozzájárul, hogy a Szolgáltató a tartalomnak a "futótérkép.hu" site felületein történõ megjelenítéséhez közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó reklámot, hirdetést alkalmazzon. Felhasználó ennek kapcsán nem jogosult semmilyen jogcímen igényt vagy követelést támasztani a Szolgáltatóval szemben. A Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy reklám illetve hirdetési célú tartalom feltöltése csak a Szolgáltatóval történt külön megállapodás alapján lehetséges. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó egyidejû értesítése mellett, eltávolítson minden, a Felhasználó által a Szolgáltatóval történt külön megállapodás nélkül feltöltött reklám, illetve hirdetési célú tartalmat.

 

Adatvédelem

Az Üzemeltetõ, mint adatkezelõ, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvény elõírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.
Az Üzemeltetõ a regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Felhasználó jóváhagyása nélkül nem teszi harmadik fél számára hozzáférhetõvé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. Az Interneten a Felhasználó által közzétett adatokért az Üzemeltetõ semmiféle felelõsséget nem vállal.

 

 

A jelen jogi nyilatkozat tartalmának meg nem ismerése nem mentesít a betartásra vonatkozó kötelezettség alól.

Budapest, 2008. január 1.